Day: August 26, 2019

ประวัติ และความเป็นมาของดนตรีหมอลำ อีกหนึ่งศิลปะที่มีคุณค่า

ศิลปะการ “ลำ” นั้นมีการแสดงพื้นเมืองที่พบได้ในภาคอีสานของประเทศไทย ซึ่งกว่าจะกลายมาเป็นหมอลำอย่างทุกวันนี้ ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายช่วงยุคสมัย การลำในสมัยก่อนนั้นเป็นการนำเสนอเนื้อหาของนิทานพื้นบ้านที่แพร่หลายในอดีต อย่างเช่นเรื่องการะเกด และนางแตงอ่อน โดยในยุคนั้นจะมีหมอลำเพียง 1 กับ คนเป่าแคน 1 คน (เรียกว่าหมอแคน) (more…)